ХОМОГЕНИЗАТОР

Хомогенизатор од типот ХЗ негова основна намена е хомогенизација на пастовидни маси- флуиди сочинети од повеќе различни супстанци кои треба да се соединат- измиксаат во една завршна маса со содржина на претходно зададени- дозирани супстанци. Наоѓа примена во прехраната- кондиторските производи и петрохемијата- фармацијата, козметика за производство на делови, шампони, сирупи и сл. Нивна основна карактеристика е збиена конструкција која може да се смести во мал простор. Обично заради зголемена ефикасност се комбинираат со едновретени пумпи од нашата производна програма. Можни изведби во однос на употребените материјали се челик прохром или пластика ПВЦ, полиетилен или полипропилен, а во специјални изведби и тефлон. Спрема конструктивната изведба изработени се со соодветен механички заптивач со притисок од 0,4 (бар). Капацитетите се во три категории и то а со капацитет од ХЗ2 2- 5 (м3/час) протоа ХЗ5 5-8 (м3/час) и ХЗ10 д0 12 (м3/час).