ПРОИЗВОДИ

ЕДНОВРЕТЕНИ ПУМПИ

Хоризонталната пумпа од типот BH,наменета е за транспорт на многу вискозни флуиди и флуиди кои можат да кристализираат. Флуидот дополнително се загрева со помош на пареа која се доведува до комората која е поставена околу телото на пумпата.Приклучоците се прилагодуваат согласно постоечката ситуација.     Хоризонталната пумпа

Повеќе

ПОТОПНИ ПУМПИ

Повеќестепена центрифугална пумпа со радијални ротори, која директно е поврзана со потопен електричен мотор (монофазен или трофазен). Хидрауличниот дел на пумпата е изработен од пластика, а останатите делови од прохромски челик. Пумпата има самоподмачкувачки лежишта. Неповратен вентил е вграден на потисната страна. Пумпата од типот ПЦБ2 може

Повеќе

ХОМОГЕНИЗАТОР

Хомогенизатор од типот ХЗ негова основна намена е хомогенизација на пастовидни маси- флуиди сочинети од повеќе различни супстанци кои треба да се соединат- измиксаат во една завршна маса со содржина на претходно зададени- дозирани супстанци. Наоѓа примена во прехраната- кондиторските производи и петрохемијата- фармацијата, козметика за производство на

Повеќе

ПРОПЕЛЕРНИ ПУМПИ

Пропелерните пумпи од типот ПР,наменети се за преточување и префрлање на ретки течности во прехрамбената и петрохемиската индуструја, како и во системи заводоснабдување и прочистување на отпадните води со незначителни цврсти честички. Нивната основна карактеристика се релативно голем капацитет на мали висини на подигање на флуидот. Карактеристика

Повеќе

ЦЕНТРИФУГАЛНИ ПУМПИ

ВЦБ пумпата најчесто се применува за снабдување со чиста вода, самостојно или во систем како пумпна сатница во станбени објекти и слично. Во индустријата погодна е за транспорт на деминерализирана вода, ретки масла и разни хемиски неутрални раствори со вискозност слична на водата. ХЦБ специјална изведба и за

Повеќе